Reklamacje:

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: 05-340 Chrosna 46a , podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska

Zwroty:

Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Klimatyzatory Sklep Radosław Celiński 05-340 Chrosna 46a.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na wskazany adres niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do pobrania: Druk reklamacyjny Pobierz ikona PDF